1398/9/17 یکشنبه

 

جامعه هدف

محصول

خلاصه وظایف

چالش ها

نام گروه

ردیف

- 141 تالاب پیوست آئین نامه قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور و حوضه آبخیز بالادست آنها  - تمامی صخره‌های مرجانی، علف‌های دریایی، خورها، پهنه‌های گلی، سواحل صخره‌ای، جنگل‌های حرا و مصب رودخانه‌های حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان و مصب رودخانه‌های حوضه دریای خزر

- رودخانه های مهم کشور

1- دستورالعمل نحوه تعیین نیاز آبی تالابها و رودخانه ها

2- تعیین نیاز آبی تالابهای کشور

3- تعیین جریان زیست محیطی رودخانه های مهم کشور

4- دستورالعمل ارزیابی و  پایش تالابهای کشور

5- ایجاد سامانه پایش تالابهای کشور

6- ایجاد پایگاه داده تالابهای کشور

7- برنامه های اجرایی حفاظت و احیاء تالابهای کشور

-تهیه شرح خدمات و دستورالعملهای لازم برای تعیین نیاز آبی زیست محیطی تالابها و رودخانه ها

-نظارت بر اجرای تعهدات وزارت نیرو در تامین حقابه تالابها و رودخانه ها

-ارائه راهکارهای فنی و کارشناسی برای رفع موانع حقوقی و اجرایی تامین آب تالابها و رودخانه ها

-نظارت فنی بر تعیین حد بستر و حریم تالابها

-بررسی های هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی تالابها و اثرات متقابل آبهای دریایی و تالابهای ساحلی و مطالعات فیزیکی و شیمیایی آب تالاب ها

-تعیین سامانه های مناسب برای اندازه گیری حجم، کیفیت و زمانبندی آب ورودی به تالابها و سامانه های لازم برای تعیین نوسانات تراز آب تالابها، تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوطه

-تهیه برنامه های ارزیابی و پایش تالابها و نظارت بر اجرای انها

-بررسی پیامدهای فعالیتها و پروژه های توسعه ای و عمرانی تاثیرگذار در تالابها و بررسی گزارشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های داخل حوضه آبخیز تالابها

-ایجاد پایگاه ملی داده های تالابی و سامانه پایش آنلاین تالابها و سنجش از دور

-شناسایی مسائل و تهدیدات تالابها و تهیه گزارشهای ادواری از وضعیت تالابها

-تهیه برنامه های حفاظت و احیای تالابها و نظارت بر اجرای آن

-نظارت بر ارزیابی ریسک پروژه های بزرگ تاثیر گذار بر تالابها

-تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط، دستورالعملها و راهنماهای فنی در زمینه تالابها؛

1- عدم تامین نیاز آب محیط زیستی تالابها و جریان زیست محیطی رودخانه ها

2- غیر دقیق و غیر مستند بودن مرز و حریم تالابها که اجرای قانون تالاب را با چالش مواجه ساخته است.

3- فقدان سامانه پایش مناسب برای تعیین کمیت و کیفیت آب تالابها و نوسانات تراز آب

4- فقدان پایگاه داده روزامد از تالابها که پایه اصلی آینده پژوهی تالابها می باشد.

5- فقدان دستورالعملهای فنی لازم برای مدیریت تالابها

منابع آب، پایش و آینده پژوهی تالابها

1

-141 تالاب پیوست آئین نامه قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور و حوضه آبخیز بالادست آنها

- تمامی صخره‌های مرجانی، علف‌های دریایی، خورها، پهنه‌های گلی، سواحل صخره‌ای، جنگل‌های حرا و مصب رودخانه‌های حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان و مصب رودخانه‌های حوضه دریای خزر

- جوامع بهره بردار حاشیه تالابها

- سمنهای تالابی و سایر ذینفعان تالاب

1- تهیه سند راهبردها و برنامه عمل ملی تالابهای کشور

2- تهیه برنامه عمل مدیریت جامع هر یک از تالابهای کشور با رویکرد زیست بومی

3- اجرای برنامه مدیریت جامع هر یک از تالابها

4- بهره برداری خردمندانه از تالابها

5- دستورالعمل ارتقاء آگاهی و مشارکت جوامع بهره بردار در مدیریت تالابها

-تهیه  سند راهبردها و برنامه عمل ملی تالابهای کشور

-برنامه ریزی و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تالابها در استانها

-انجام وظایف دبیرخانه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت تالابهای کشور و نظارت بر راه اندازی و عملکرد دبیرخانه های استانی

-تعیین ضوابط بهره برداری خردمندانه از تالابها با تاکید بر اکوتوریسم

-تعیین کاربریهای مجاز و غیر مجاز در بستر و حریم تالابها و ضوابط استقرار کاربریهای مجاز

-نظارت بر اجرای ناحیه بندی تالابها

-ترویج رویکرد اقتصاد سبز در حوضه های تالابی و تهیه طرح های مرتبط با پرداختهای اکوسیستمی

-نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های ارتباطات، آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت در تالابها  (CEPA)

-توانمندسازی سمن های تالابی برای مشارکت در تهیه و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تالابها و جلب مشارکت جوامع بهره بردار برای احیای تالابها ؛

1- فقدان برنامه جامع مدیریت در محدوده تالاب و حوضه بالادست آن

2- انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد ملی تالابها

3- وجود تعارضات زیاد بین معیشتهای جوامع بهره بردار با کارکردها و ارزشهای تالاب و فقدان رویکرد اقتصاد سبز در این مناطق

4- فقدان آگاهی و مشارکت ناکافی ذینفعان مختلف (دستگاههای دولتی، سایر قوابی نظام، جوامع بهره بردار)

برنامه ریزی و مدیریت زیست بومی تالابها

2

- 141 تالاب پیوست آئین نامه قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور و حوضه آبخیز بالادست آنها -- تمامی صخره‌های مرجانی، علف‌های دریایی، خورها، پهنه‌های گلی، سواحل صخره‌ای، جنگل‌های حرا و مصب رودخانه‌های حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان و مصب رودخانه‌های حوضه دریای خزر

-تمامی رودخانه های مهم کشور

1- تعیین وضعیت اکولوژیکی و فون و فلور تالابها و رودخانه ها

2- تهیه دستورالعمل مدیریت گونه های غیر بومی و مضر برای تالابها

3-  اضافه شدن به رامسر سایتهای کشور

4- کاستن از تالابهای فهرست مونترو کنوانسیون رامسر

5- فعالیت مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در ایران و کمیته ملی

-بررسی و مطالعات اکولوژیکی تالابها و رودخانه ها

-تهیه دستورالعمل های تخصصی نظیر تعیین حریم اکولوژیک تالابها، مقابله با گونه های غیربومی و مهاجم، ناحیه بندی تالابها، و ....

-طبقه بندی تالابهای کشور از نظر: موقعیت جغرافیایی، اقلیم، وسعت، چالشهای زیست محیطی، تنوع زیستی، و ...

-جمع‌آوری و بررسی آمار و اطلاعات بلند مدت شاخص های اقلیمی حوضه آبریز هر یک از تالاب‌ها و بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر اکوسیستم های تالابی و ارائه برنامه های سازگاری با پیامدهای آن

-بررسی تاریخی دوره های ترسالی و خشکسالی تالابها

-شناخت فون و فلور تالاب ها (تهیه فهرست و نقشه پوشش گیاهی و پراکندگی گونه های جانوری)

-شناخت زنجیره های غذایی و شبکه های غذایی تالاب

-تعیین میزان برداشت مجاز از جمعیت گونه های مختلف گیاهی و جانوری تالاب (بررسی پویایی جمعیت گونه های قابل بهره برداری)

-انجام مطالعات و اقدامات لازم برای اجرایی کردن تعهدات کشور به کنوانسیون رامسر، نظارت بر فعالیت مرکز منطقه ای کنوانسیون در غرب و مرکز آسیا، راهبری دبیرخانه کمیته ملی کنوانسیون رامسر و معرفی رامسر سایت های جدید

-تهیه گزارش ملی تالابها

-مطالعه و ارائه برنامه های لازم برای خروج رامسر سایتها از فهرست مونترو

-همکاری با سایر دفاتر ذیربط و پروژه ها و طرح های بین المللی تالابها

1- فقدان اطلاعات علمی و تجربی کافی از ویژگی های اکولوژیکی تالابها

2- فقدان دستورالعمل لازم برای تعیین حریم اکولوژیکی تالابها

3- فقدان دستورالعمل اجرایی و مدیریتی لازم برای گونه های غیر بومی مضر در تالابها

4- فقدان برنامه های منسجم برای سازگاری تالابها با تغییرات اقلیمی

5- پیگیری تعهدات کشور به کنوانسیون رامسر و مرکز منطقه ای آن

اکولوژی تالابها

3