1398/9/17 یکشنبه

 دفترحفاظت و احياءتالاب ها
457-مدير كل
458-معاون

1-گروه منابع آب ، پايش و آينده پژوهي تالابها
459-رييس
460-كارشناس منابع آب ها =  * (تبديل به پست بانام معاون )        
461-كارشناس آينده پژوهي تالابها
462-كارشناس آينده پژوهي تالابها 

2-گروه برنامه ريزي و مديريت زيست بومي تالابها
463-رييس
464-كارشناس  زيستگاههاي تالابي
465-كارشناس زيستگاههاي تالابي
466-كارشناس زيستگاههاي تالابي
467-كارشناس زيستگاههاي تالابي
468-كارشناس اكوسيستم هاي تالابي
469-كارشناس زيستگاه هاي حساس تالابي

3-گروه  اكولوژي تالابها
470-رييس
471-كارشناس اكولوژي تالاب هاي ساحلي
472-كارشناس اكولوژِي محيط هاي آبي
473-كارشناس اكولوژي محيط هاي آبي
474-كارشناس اكولوژي گياهي و آبخيزداراي
475-كارشناس اكوسيستم هاي ساحلي =  * تبديل به پست بانام معاون