اخبار

به اشتراک گذاری تجارب  استقرار کشاورزی پایدار با  نخبگان آذربایجان غربی

به اشتراک گذاری تجارب استقرار کشاورزی پایدار با نخبگان آذربایجان غربی

روز چهارشنبه یکم شهریور ماه سالجاری، دانشجویان نخبه و مستعد بنیاد نخبگان دانشگاه ارومیه از سایت استقرار کشاورزی پایدار با حضور رئیس اداره آموزش بهره‌برداران جهاد کشاورزی، رئیس اداره ترویج شهرستان و نماینده دانشگاه ارومیه بازدید نمودند.
هدف از برگزاری این بازدید تبادل دانش و تجربیات طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به نخبگان و توان افزایی دانشجویان رشته آب جهت به کارگیری تجارب طرح در پژوهش و تحقیقات آکادمیک آتی بود.
در ابتدای این بازدید کارشناس استانی طرح، به ارائه دستاوردهای 17 ساله طرح پرداخت و به لزوم استقرار کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نتایج و دستاوردهای حاصله از استقرار آن پرداخت.
در ادامه رقیه حیدرزاده، نماینده سازمان جهاد کشاوزری و رئیس آموزش بهره برداران استان در راستای جلب مشارکت و حضور بهره برداران و نقش کلیدی آنان، حفظ منابع محیطی، روند همکاری با طرح، نظارت بر اقدامات شرکت‌های مجری و گام‌های اجرایی پروژه از ورود به جامعه محلی تا پیاده‌سازی تکنیک‌ها توضیحات مفصلی را ارائه نمودند.
در پایان وحید رضا وردی نژاد، نماینده دانشگاه ارومیه و تیم پایش استانی در خصوص تکنیک های به زراعی و به نژادی و تاثیر آن بر کاهش آب آبیاری پرداخت.
 
بيشتر